S-a lansat apelul de proiecte „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală – orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori” din cadrul Programului Operațional Capital Uman

În data de 3 octombrie 2016 Ministerul Fondurilor Europene a lansat apelul de proiecte „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală  – orașe / municipii cu populație de peste 20.000 locuitori” din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 5 Dezvoltarea Locala plasata sub Responsabilitatea Comunității (DLRC), Prioritatea de investiții 5.1 “Strategii de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii”.

Ghidul solicitantului pentru acest apel este disponibil la adresa de internet:www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/04.10/GS__CS_5.1_anexe_LESS.zip

Proiectele se depun prin sistemul informatic MySMIS 2014, începând cu 3 octombrie 2016, ora 17:00, până la data de 14 noiembrie 2016, ora 16:00.

Beneficiarii fondurilor din acest apel de proiecte pot fi autoritățile publice locale în parteneriat cu actori sociali relevanți sau Grupurile de Acțiune Locală (GAL) existente la momentul lansării apelului.

Alocarea financiară pentru acest apel este de 4,8 milioane euro. În cadrul unui proiect se acordă sprijin financiar în valoare de maxim 50.000 Euro pentru:

  • constituirea GAL-ului sau activarea/adaptarea GAL-ului existent la cerințele DLRC pentru perioada 2014-2020;
  • elaborarea studiului de referință în vederea identificării zonei/zonelor urbane marginalizate și a delimitării teritoriului vizat de SDL, precum și a analizei comunității marginalizate din teritoriu;
  • derularea de activități necesare elaborării SDL, inclusiv informarea și animarea partenerilor locali;
  • mobilizarea, facilitarea și consultarea comunității/ comunităților urbane marginalizate vizate de SDL;
  • asigurarea costurilor legate de elaborarea SDL etc.

După elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL), următoarele etape ale mecanismului de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității sunt selectarea Strategiilor de Dezvoltare Locală și a pachetului integrat de proiecte pentru zonele marginalizate.

Menționăm că existența unei strategii integrate de dezvoltare elaborată de Grupul de Acțiune Locală (GAL) este o condiție pentru a obține finanțare prin intermediul Axei Prioritare 9 a Programului Operațional Regional 2014-2020. Axa Prioritară 9 “Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate  din mediul urban“, Prioritatea de investiții 9.1 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii” finanțează regenerarea comunităților defavorizate din cadrul orașelor cu peste 20.000 locuitori. În cadrul acestei axe se finanțează investiții integrate atât în ce privește partea infrastructurală cât și partea de creștere a capacităților umane prin dezvoltarea de măsuri de tip FSE (Fondul Social European).

Dezvoltarea Locală sub Responsabilitatea Comunității este un  instrument european de dezvoltare teritorială și combatere a sărăciei și a excluziunii sociale prin implicarea comunității, formarea unui parteneriat local și implementarea unor Strategii participative de Dezvoltare Locală (SDL). Prin acest instrument se soluționează problemele cu care se confruntă comunitățile marginalizate din respectivul teritoriu rural sau urban printr-o abordare integrată și multisectorială.

DLRC asigură mobilizarea și implicarea comunității dezavantajate și a organizațiilor locale, în elaborarea și implementarea unor strategii care să răspundă nevoilor de dezvoltare integrată și incluzivă a acestor comunități.  Strategiile de Dezvoltare Locală prin abordarea DLRC sunt  gestionate de comunitate prin intermediul Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) și se vor concentra pe integrarea zonelor urbane marginalizate.