Consultare publică pentru Ghidul specific aferent investițiilor în infrastructura universitară

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa Prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritate de Investiții 10.1 „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv Specific 10.3 „Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive”, din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.

Investițiile prevăzute în cadrul acestui Obiectiv specific vizează învățământul superior. Pentru atingerea obiectivului specific al acestei Priorități de Investiție sunt avute în vedere realizarea următoarelor tipuri de investiții: reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale universitare.

Beneficiari vor fi instituţiile de învăţământ superior de stat cuprinse în Anexa 2 „Structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017 – 2018” a Hotărârii de Guvern nr. 140/2017 din 16 martie 2017, privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017 – 2018.

Eventualele observații și propuneri cu referire la Ghidul specific pot fi transmise la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 11 august 2017.