Consultare publică pentru Ghidul specific aferent investițiilor CLLD

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat, spre consultare publică, Ghidul specific pentru apelurile de proiecte POR/2018/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2018/9/9.1/1/BI ȘI POR/2018/9/9.1/1/IMM, din cadrul Axei Prioritare 9 „Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban”, Prioritatea de Investiții 9.1 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”  a Programului Operațional Regional 2014-2020.

Intervențiile sprijinite în cadrul acestei Priorități de Investiții pot include diverse tipuri de investiții, în funcție de nevoile specifice identificate la nivel local în cadrul SDL elaborate de către Grupurile de Acțiune Locală și se referă la:

  • investiţii în infrastructura de locuire – construirea/ reabilitarea/ modernizarea locuințelor sociale
  • investiţii în infrastructura de sănătate, servicii sociale –  construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ dotarea centrelor comunitare integrate medico-socială;
  • investiţii în infrastructura de educație – construirea/ reabilitarea/ modernizare/ dotarea unităților de învățământ preuniversitar (creșe, grădinițe, şcoli primare, şcoli gimnaziale, etc.);
  • investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate respectiv:
  1. construcția/ reabilitarea/ modernizarea dotarea clădirilor pentru a găzdui diferite activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport, etc.;
  2. crearea/ reabilitarea/ modernizarea/ dotarea spațiilor publice urbane (străzi nemodernizate, inclusiv reabilitarea/ modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.);
  • construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserție (pentru apelul de proiecte POR/2018/9/9.1/1/IMM).

Numai proiectele aferente listei SDL-urile deja selectate pentru finanțare vor putea fi depuse în cadrul acestor apeluri de proiecte, în funcție de categoria de solicitant și regiunea de dezvoltare regională unde se implementează proiectul. Intervențiile vor fi aplicate în mod integrat, dezvoltarea infrastructurii fiind susținută de măsurile de creștere a capacității umane, prin dezvoltarea de măsuri de tip FSE, conform Strategiilor de Dezvoltare Locală a GAL-urilor selectate pentru finanțare.

În conformitate cu prevederile POR 2014-2020 și cu Orientările pentru GAL-uri privind implementarea SDL-urilor la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori, solicitanții eligibili sunt:

  • Unitățile Administrativ Teritoriale Municipiu/ Oraș/ sectoarele municipiului București – ca  membre în Grupul de Acțiune Locală din cadrul Listei SDL-urilor selectate la finanțare;
  • Parteneriate între UAT Municipiu/ Oraș/ sectoarele municipiului București – membru în Grupul de Acțiune Locală din cadrul Listei SDL-urilor selectate la finanțare și lider de parteneriat  și furnizori publici și privați de servicii sociale, acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime în domeniu de cel puțin un an, înainte de depunerea proiectului – pentru acele investiții în care se vor furniza servicii sociale (obligatoriu în cazul centrelor comunitare integrate – CCI medico-sociale)
  • Furnizori publici și privați de servicii sociale acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime de cel puțin un an, înainte de depunerea proiectului, cu competențe în furnizare de servicii sociale, comunitare, desfășurare de activități recreativ-educative, culturale, agrement și sport, în conformitate cu prevederile legii 292/2011 a asistenței sociale.

Pentru apelul de proiecte POR/2018/9/9.1/1/IMM, solicitanți eligibili sunt întreprinderile de economie socială de inserție, în conformitate cu Legea nr. 219/ 2015 privind economia socială și Hotărârea Guvernului Nr. 585/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/ 2015 privind economia socială, acestea urmând a primi finanțare în cadrul schemei de ajutor de minimis.

Alocarea națională pentru această Prioritate de Investiții este de 86,89 milioane euro (FEDR + buget de stat, inclusiv rezerva de performanță), inclusiv alocarea pentru schema de ajutor de minimis aferenta întreprinderilor de economie socială de inserție, din care 77,48 milioane euro pentru cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate.