Ghidul solicitantului pentru proiectele de Specializare Inteligentă conform OUG 88/2020

AM POAT a publicat Ghidul pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domeniul specializării inteligente.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a publicat ghidul solicitantului pentru apelul destinat pregătirii proiectelor din domeniul specializării inteligente finanțat din Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-202, în conformitate cu prevederile OUG 88/2020.

Scopul acestui apel este de a ajuta la maturizarea unui portofoliu regional de proiecte strategice, care să fie pregătite pentru a solicita finanţare în cadrul noii perioade de programare 2021 – 2027, accelerând, astfel, procesul de absorbţie al fondurilor alocate.

Prezentul ghid este elaborat pentru depunerea proiectului de către beneficiarul finanțării (Agențiile pentru Dezvoltare Regională din regiunile mai puțin dezvoltate), care în calitate de administrator al schemei de ajutor de stat și de minimis vor asigura implementarea acesteia.

Prin apelul de proiecte dedicat se vor finanța activități de elaborare a documentațiilor pentru proiecte de infrastructură pe domeniul specializare inteligentă, precum:

 • studiu de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz;
 • proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor;
 • proiectul tehnic de execuție.

În funcție de tipul proiectelor, se va acorda sprijin și pentru documentații de tipul:

 • plan de afaceri;
 • studiu de marketing;
 • studiu de oportunitate;
 • studiu geotehnic;
 • studiu pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu;
 • studiu arheologic, studiu hidrologic;
 • studiu topografic;
 • documentație cadastrală;
 • precum și orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din domeniul specializării inteligente.

Pentru a obține sprijin financiar în cadrul schemei, documentația tehnico-economică va fi elaborată în conformitate cu HG nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

Beneficiarii documentațiilor pentru care se acordă sprijinul financiar în condițiile Ghidului au obligația de a face dovada depunerii cererii de finanțare pentru perioada de programare 2021-2027 aferente proiectelor pentru care au fost pregătite documentațiile. În caz contrar, beneficiarii documentațiilor sunt obligați să returneze sumele de bani primite conform contractelor de acordare a sprijinului financiar. Sancțiunea pentru lipsa dovezilor pentru depunerea acestor cereri de finanțare constă în recuperarea sumelor de bani primite conform contractelor de finanțare.