Lansarea unui nou apel de proiecte aferent priorității de investiții 2.1.A – Microîntreprinderi

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice lansează un nou apel de proiecte în cadrul Priorității de Investiții 2.1 A – Microîntreprinderi a POR 2014-2020.

Perioada de depunere a proiectelor, doar prin intermediul MySMIS: 8 iulie, ora 12:00 – 8 noiembrie 2019, ora 12:00

Față de primul apel de proiecte organizat în cadrul acestei Priorități de Investiții (lansat în mai 2016), principalele modificări și actualizări la ghidul specific vizează următoarele aspecte:

  • Lansarea apelului doar în regiunile de dezvoltare în care alocarea financiară disponibilă permite acest lucru, respectiv: Nord Est, Sud Est, Sud Vest Oltenia, Vest și Centru;
  • Termenul de depunere a autorizației de construire, în etapa precontractuală – 90 de zile calendaristice;
  • Introducerea, în ghidul specific, a unor prevederi din Instrucțiunea AMPOR nr. 61/2017, referitoare la verificarea condiției de eligibilitate privind păstrarea numărului mediu de salariați cel puțin la nivelul înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
  • Actualizarea unor referințe la anii fiscali relevanți pentru anumite criterii, referințe pagini web;
  • Actualizarea unor detalii referitoare la categoriile de cheltuieli eligibile, conform HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
  • Introducerea modului de reglementare a semnării cererii de finanțare, în MySMIS, în cazul în care reprezentantul legal al solicitantului este un cetățean străin nerezident;
  • Completarea grilei de verificare a conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare cu situațiile în care pot fi solicitate clarificări;
  • Actualizarea condițiilor contractuale specifice PI 2.1;
  • Actualizarea unor condiții precontractuale, respectiv eliminarea obligativității depunerii Avizului administratorului/ custodelui/ clasarea solicitării pentru intervențiile care au loc într-o arie naturală protejată și a Avizului Natura 2000/ Clasarea notificării, după caz, în conformitate cu prevederile OUG 57 /2007;
  • Actualizarea Formularului cererii de finanțare, conform modificărilor MySMIS.

Pentru acest apel de proiecte vor putea solicita finanțare societățile comerciale și cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, pentru construirea, modernizarea și extinderea spațiilor de producție sau prestare a serviciilor, dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este 25.000 de euro.

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate trebuie să respecte normele de acordare a ajutorului de minimis: valoarea maximă a ajutorului de minimis ce poate fi acordat unei întreprinderi unice, din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare) este de 200.000 de euro, echivalent în lei.

Finanțarea nerambursabilă solicitată poate reprezenta cel mult 90% din valoarea eligibilă a proiectului.