A fost modificat Ghidul specific pentru Prioritatea de Investiții 4.1 a POR 2014-2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a publicat ordinul nr. 6438/2017, prin care a fost modificat Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Principalele prevederi se referă la:

  • extinderea termenului de depunere a proiectelor complementare la 10 zile lucrătoare;
  • extinderea situaţiilor în care valoarea maximă eligibilă a cererilor de finanţare poate fi de 25.000.000 euro;
  • corelarea, explicitarea şi completarea, după caz, a unor aspecte prevăzute în forma iniţială a ghidului, privind solicitanţii şi activităţile eligibile;
  • includerea subactivităţii eligibile privind „Construirea de parcaje pentru biciclete şi eliminarea sintagmei „în zonele centrale ale municipiilor reşedinţă de judeţ” din activitatea Construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale, categoria B de activităţi, secţiunea 4.3.1.1;
  • includerea în cadrul subcategoriei 45 – Cheltuieli pentru consultanță, a cheltuielilor eligibile privind serviciile de consultanţă/ asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul;
  • includerea cheltuielilor privind reţelele aferente unor sisteme de utilităţi publice, din corpul infrastructurii rutiere, în categoria cheltuielilor eligibile;
  • diminuarea pragului minim de acceptare a unei cereri de finanţare în urma etapei de evaluare tehnică şi financiară, la 60 de puncte;