Consultare publică pentru documentul orientativ privind dezvoltarea comunităților marginalizate urbane

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a publicat în consultare documentul orientativ pentru Grupurile de Acțiune Locală (GAL) privind implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală destinate comunităților marginalizate urbane, în cadrul etapei a III-a a mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC).

Vă rugăm să transmiteți observațiile/propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea documentului până la data de 3.11.2017, la adresa de e-mail: contact.programare@fonduri-ue.ro.

Prin Axa Prioritară 9 „Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban“, Prioritatea de Investiții 9.1 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității” a Programului Operațional Regional 2014-2020 vor fi finanțate măsurile de regenerare a comunităților defavorizate din cadrul orașelor cu peste 20.000 de locuitori.

În implementarea acestei Axe Prioritare se folosește instrumentul „Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității” (DLRC), care promovează dezvoltarea integrată într-o anumită zonă și implicarea comunităților în dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat transpus în grupul de acțiune locală (GAL). Pentru a obține finanțare, acțiunile trebuie justificate de existența unei strategii integrate de dezvoltare elaborată de Grupul de Acțiune Locală. De asemenea, investițiile în infrastructură vor trebui completate de acțiuni de tipul serviciilor, care vor fi finanțate din Programul Operațional Capital Uman (POCU).

În acest context, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a publicat în consultare documentul orientativ pentru Grupurile de Acțiune Locală (GAL) privind implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală destinate comunităților marginalizate urbane, în cadrul etapei a III-a a mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC).

Documentul cuprinde îndrumări utile pentru GAL-urile urbane, astfel încât să îndeplinească cu succes atribuțiile ce le revin în cadrul procesului de implementare a Strategiilor de Dezvoltare Locală DLRC, în conformitate cu prevederile art. 34 al Regulamentului (EU) Nr. 1303/2013.

Documentul punctează principalele etape ale mecanismului DLRC după aprobarea spre finanțare a Strategiilor de Dezvoltare Locală, până la depunerea proiectelor în sistemul informatic MYSMIS, în vederea aprobării acestora de către Autoritatea de Management responsabilă.

Totodată, sunt subliniate elementele obligatorii pe care GAL-urile trebuie să le respecte în procesul de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte, în conformitate cu specificul celor două Programe Operaționale finanțatoare (Programul Operațional Capital Uman și Programul Operațional Regional), și anume:

– conținutul procedurii de evaluare și selecție;
– elementele obligatorii ale apelurilor de propuneri de proiecte;

– conținutul minim obligatoriu al fișelor de propuneri de proiecte;
– criteriile minime de eligibilitate.

GAL-urile ale căror strategii vor fi admise la finanțare de către Comitetul Comun de Selecție vor respecta prevederile prezentelor Orientări pe tot parcursul procesului de implementare a SDL.

Vă rugăm să transmiteți observațiile/propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea documentului până la data de 3.11.2017, la adresa de e-mail: contact.programare@fonduri-ue.ro.