Consultare publică pentru Ghidul specific aferent Priorității de Investiții 10.1 A Apel proiecte invatamant anteprescolar si prescolar

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a publicat spre consultare publică, în data de 25 aprilie 2017, Ghidul specific pentru apelurile de proiecte POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni şi POR/10/2017/10/10.1a/ BI, aferente Priorității de Investiții 10.1 „Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”  Obiectiv Specific 10.1 „Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului” a POR 2014-2020.

Investițiile prevăzute în cadrul apelurilor de proiecte vizează învățământul antepreșcolar, preșcolar. Pentru atingerea obiectivului specific al acestei priorități de investiție sunt avute în vedere realizarea următoarelor tipuri de investiții: construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru educația timpurie antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe).

Beneficiari pot fi unităţile administrativ-teritoriale și instituții ale administraţiei publice locale, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ, eligibile în cadrul Axei Prioritare 4 a POR 2014-2020 şi a unităţilor administrativ-teritoriale și instituții ale administraţiei publice locale aflate în cadrul ITI Delta Dunării.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise până la data de 16 mai 2017, la adresa de e-mail regio@mdrap.ro.