Informare privind centralizarea masurilor care au fost luate de AM POR/OI pentru desfășurarea conformă a contractelor finanțate prin POR 2014-2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a transmis Organismelor Intermediare o adresa privind posibilitatea Beneficiarilor de a opta pentru implementarea unor măsuri detaliate în Instrucțiunile/adresele transmise de AMPOR până în prezent.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a transmis Organismelor Intermediare o adresa privind posibilitatea Beneficiarilor de a opta pentru implementarea unor măsuri detaliate în Instrucțiunile/adresele transmise de AMPOR până în prezent astfel:

  1. Prelungirea perioadei de implementare, în conformitate cu prevederile art. I din Instrucțiunea AMPOR nr. 142/18.03.2020;
  2. Solicitarea altor modificări necesare în implementarea proiectelor, pentru care sunt incluse în cadrul art. III din Instrucțiunea mai sus menționată prevederi legate de procesarea, transmiterea și avizarea/aprobarea electronică a acestor solicitări, cu maximizarea utilizării MYSMIS, a mijloacelor de comunicare prin e-mail și a semnăturii electronice;
  3. Amânarea unor termene specifice de realizare a unor activități impuse în conformitate cu dispozițiile contractelor de finanțare care se împlinesc în această perioadă și care nu pot fi respectate în contextul actual, potrivit art. IV din aceeași Instrucțiune;
  4. Calculul numărului mediu de salariați pentru anumite categorii de proiecte (în special cele finanțate în cadrul PI 2.1) se va realiza cu excluderea perioadei în care acesta a fost afectat de starea de urgență, dar și cu luarea în considerare a unei perioade de timp, justificată, necesară pentru revenirea la o situație obiectivă de normalitate (potrivit dispozițiilor incluse în capitolul C, punctul 1) din Instrucțiunea AMPOR nr. 145/23.03.2020);
  5. Calculul indicatorilor datorați de Beneficiari în perioada de durabilitate, până la finalul anului 2020, se va realiza având în vedere intervalul în care aceștia nu și-au putut respecta obligațiile aferente acestei perioade, în funcție de specificul fiecărui indicator, iar pe măsura apariției unor situații particulare, calculul se va stabili împreună cu AMPOR (conform prevederilor capitolului D, punctele 1) și 2) din Instrucțiunea mai sus menționată);
  6. Conform art. 1 din Instrucțiunea AMPOR nr. 147/27.03.2020 se vor putea transmite AMPOR, în vederea verificării și autorizării cheltuielilor eligibile, cererile de rambursare intermediare și finale pentru care vizitele pe teren de verificare și/sau monitorizare nu au putut fi efectuate în condiții de siguranță și nici prin utilizarea unor metode alternative, așa cum se menționează la capitolul B punctele 5) și 7) din Instrucțiunea AMPOR nr. 145/23.03.2020;
  7. Beneficiarii pot solicita suspendarea implementării/perioadei de durabilitate a proiectelor, conform precizărilor făcute în adresa AMPOR nr. 48532 / 27.3.2020;