Lansare apel de proiecte pentru entitățile de inovare și transfer tehnologic

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat varianta finală a Ghidului specific pentru apelul de proiecte POR/2018/1/1.1.A./1, din cadrul Axei Prioritare 1 „Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de Investiții 1.1, Operațiunea A – Sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic (ITT) a Programului Operațional Regional 2014-2020.

Prin proiectele finanțate se urmărește creşterea inovării în firme prin susţinerea entităților de inovare şi transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă identificate în Strategia națională de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020 și/ sau în documentele cadru pentru strategia de cercetare și inovare regională pentru specializare inteligentă.

Proiectele pot cuprinde următoarele activități eligibile:

  1. crearea şi dezvoltarea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic (ITT), respectiv, construcţia, extinderea şi dotarea cu echipamente și software necesare;
  2. achiziționarea de servicii de transfer tehnologic specifice (altele decât cele care sunt deja oferite sau urmează a fi oferite de către angajații entităților de inovare și transfer tehnologic).

Cele două categorii de activități de mai sus sunt structurate pe două componente/ măsuri, în funcție de încadrarea respectivelor activități sub prevederile ajutorului de minimis sau ajutorului regional. Proiectele pot cuprinde activități aplicabile pe oricare tip de ajutor sau pe ambele.

Investițiile finanțabile prin ajutor de stat regional sunt eligibile doar dacă reprezintă investiții inițiale în sensul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/ 2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare, de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind Funcționarea UE.

Solicitanți eligibili sunt entitățile de inovare şi transfer tehnologic definite conform Ordonanţei 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare, autorizate provizoriu /acreditate sau care urmează a fi autorizate provizoriu /acreditate în baza Hotărârii Guvernului nr. 406/2003.

De asemenea, solicitantul/liderul de parteneriat/unul dintre membrii parteneriatului trebuie să fi depus scrisoarea de intenție în cadrul apelului regional cu privire la exprimarea interesului pentru prezentul proiect.

Apelul de proiecte este de tipul non-competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanţare. Cererile de finanțare pot fi depuse în perioada 20.08.2018, ora 12.00 – 20.02.2019, ora 12.00, prin intermediul aplicației electronice MySMIS.

Pentru proiectele care cuprind doar componenta aferentă ajutorului de stat regional sau ambele componente valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 75 000 euro, și maximum de 3 milioane euro,  echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte. Pentru proiectele care cuprind doar componenta de minimis, valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 75 000 euro și și maximum de 200.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte.

Alocarea financiară pentru Regiunea Centru este de 9,12 mil euro (FEDR + buget de stat).

Până la deschiderea depunerilor de proiecte MDRAP/AMPOR va realiza demersurile necesare pentru rectificarea schemei de măsuri de ajutor aplicabile și ghidul specific in vederea considerării eligibile inclusiv a drepturilor de inchirire, comodat, uz, uzufruct pentru proiectele care nu includ lucrări de construire pentru care este necesară autorizarea in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Pregatirea proiectelor respective până la momentul modificării ghidului specific se realizează pe riscul solicitantului.