Lansare apel de proiecte pentru achiziția de mijloace de transport în municipiile reşedinţă de județ

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat versiunea finală a Ghidului specific pentru apelul de proiecte privind achiziția de mijloace de transport public, din cadrul Axei Prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de Investiții 4.1 – Mobilitate urbană a Programului Operațional Regional 2014-2020.

Prin intermediul acestui apel de proiecte se finanțează achiziția de tramvaie, troleibuze, autobuze electrice, utilizate pe traseele existente de transport public ale partenerilor din proiecte, ce pot fi echipate cu instalații, softuri și echipamente aferente sistemelor de bilete integrate pentru călători („e-bilete”  sau „e-ticketing”), ale sistemelor de managementul traficului, precum și a altor sisteme de transport inteligente (STI). De asemenea, se finanțează achiziția și instalarea punctelor/ stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice achiziționate prin proiect.

Anterior publicării OUG nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene și a Ghidului specific, AM POR, prin intermediul Organismelor Intermediare, a informat municipiile reședință de județ cu privire la posibilitatea participării ca parteneri în proiectele de reînnoire a mijloacelor de transport ce fac obiectul prezentului apel. În acest sens, au fost transmise 3 chestionare pregătite cu sprijinul JASPERS (Modelele K-M la Ghidul specific), iar partenerii interesați au putut să-şi exprime intenția de participare în proiect până la termenele stabilite în chestionare, dar nu mai târziu de data lansării procedurilor de achiziţii publice pentru fiecare tip de mijloace de transport public în parte.

De asemenea, prin publicarea versiunii consolidate a Documentului – cadru de implementare a dezvoltării urbane durabile – Axa Prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, potențialii parteneri au fost informați cu privire la  posibilitatea deschiderii unui apel de fișe de proiect în parteneriat cu MDRAP.

Eventualele solicitări de participare la pregătirea şi implementarea unor proiecte în parteneriat cu MDRAP, transmise după termenele stabilite, se vor analiza inclusiv de către liderul de parteneriat, având în vedere aspecte precum: alocarea financiară a acestui apel, perioada de depunere a proiectelor, calendarul lansărilor procedurilor de achiziţii publice, etc.

Alocarea financiară pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat este de 518.823.530 euro (FEDR+BS), din care 450.000.000 euro provin din FEDR. Această alocare a fost stabilită prin aplicarea procentului de 50% la valoarea alocării financiare aferente Obiectivului specific 4.1 şi reprezintă o alocare globală la nivelul celor 7 regiuni de dezvoltare mai puțin dezvoltate.

În funcție de evoluția generală a apelurilor Obiectivului specific 4.1 al Axei prioritare 4 din POR 2014-2020, atât la nivelul fiecărui municipiu, cât și la nivel regional, AM POR va stabili modalitatea de aplicare a prevederilor art. 12 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/ 2015, cu modificările şi completările ulterioare, ținând seama de alocările inițiale, negociate sau stabilite prin Documentul-Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile, pentru fiecare municipiu reședință de județ.