Lansare apel de proiecte pentru achiziția de mijloace de transport în municipii si orase

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat versiunea finală a Ghidului specific pentru apelul de proiecte privind achiziția de mijloace de transport public, din cadrul Axei Prioritare 3, Obiectivul specific 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă” a Programului Operațional Regional 2014-2020.

Prin intermediul acestui apel de proiecte se finanțează achiziția de mijloace de transport public, respectiv troleibuze şi autobuze electrice, utilizate pe traseele existente de transport public ale partenerilor din proiecte, ce pot fi echipate cu instalații, softuri și echipamente aferente sistemelor de bilete integrate pentru călători („e-bilete”  sau „e-ticketing”) și ale sistemelor de management al traficului, precum și a altor sisteme de transport inteligente (STI). De asemenea, se finanțează achiziția și instalarea punctelor/ stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice achiziționate prin proiect.

Solicitanți eligibili sunt Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (ca lider de parteneriat), în parteneriat cu unitățile administrativ-teritoriale orașe/ municipii, cu excepţia celor 39 municipii reședință de județ eligibile în cadrul Axei Prioritare 4. De asemenea, pot participa în cadrul parteneriatelor anterior menţionate inclusiv UAT județul şi UAT comunele din zonele funcționale ale orașelor/ municipiilor eligibile, în situația continuării pe teritoriul acestora a unor trasee de transport public comune cu orașul/municipiul eligibil și a apartenenței unităților administrativ-teritoriale anterior amintite la o asociație de dezvoltare intercomunitară având că scop serviciul de transport public local/ zonal de călători.

Anterior publicării OUG nr. 47/ 2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene și a Ghidului specific, AM POR, prin intermediul Organismelor intermediare, a informat municipiile/ orașele eligibile cu privire la posibilitatea participării ca parteneri în proiectele de reînnoire a mijloacelor de transport ce fac obiectul prezentelor apeluri. În acest sens, au fost transmise 3 chestionare pregătite cu sprijinul JASPERS (Modelele K-M), iar partenerii interesați au putut să-şi exprime intenția de participare în proiect până la termenele stabilite în chestionare, dar nu mai târziu de data lansării procedurilor de achiziţii publice pentru fiecare tip de mijloace de transport public în parte. Eventualele solicitări de participare la pregătirea şi implementarea unor proiecte în parteneriat cu MDRAP, transmise după termenele stabilite, se analizează inclusiv de către liderul de parteneriat, având în vedere aspecte precum: alocarea financiară a fiecărui apel de proiecte, perioada de depunere a proiectelor, calendarul lansărilor procedurilor de achiziţii publice, etc.

Alocarea financiară pentru apelul de proiecte nr. POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat este de 23.06 mil. euro (FEDR+BS), din care 20 mil. euro provin din FEDR. Aceasta reprezintă o alocare globală la nivelul celor 7 regiuni de dezvoltare mai puțin dezvoltate. Valoarea minimă eligibilă a unei cereri de finanțare este de 500.000 euro, iar valoarea maximă eligibilă este de 25 mil. euro.

Cererile de finanțare pot fi depuse în perioada 28 februarie – 28 iunie 2019.