Clarificări privind interpretarea unor criterii de eligibilitate aplicabile în cadrul apelului de proiecte 3.1A Eficiența energetică în clădiri rezidențiale

În data de 26 iulie 2016 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a emis clarificări privind interpretarea criteriilor de eligibilitate aferente Apelului de proiecte POR/2016/3/3.1/A/1. Este vorba despre criteriul de eligibilitate referitor la concordanța cu documentele strategice și cel referitor la perioada de construire a blocului.

În ceea ce privește criteriul de eligibilitate referitor la concordanța cu documentele strategice relevante, în ghidul specific aferent Apelului de proiecte POR/2016/3/3.1/A/1, Secțiunea 3.2 Eligibilitatea cererii de finanțare, criteriul 1, se menționează că documentele strategice relevante în cadrul POR 2014-2020 pentru prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A sunt:

  • Planuri de acțiune privind energia durabilă;
  • Strategii de reducere a emisiilor de CO2;
  • Strategii locale în domeniul energiei;
  • Alte documente strategice care prevăd măsuri în domeniul eficienței energetice, conform legislației în vigoare;

Conform Legii 121/2014 privind eficienţa energetică, art. 9, alin. 12: Autorităţile administraţiei publice locale din localităţile cu o populaţie mai mare de 5.000 de locuitori au obligaţia să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice în care includ măsuri pe termen scurt şi măsuri pe termen de 3-6 ani.

Pentru îndeplinirea criteriului de eligibilitate este obligatorie încadrarea în cel puţin un document strategic relevant.

Solicitantul poate demonstra îndeplinirea criteriului de eligibilitate mai sus-menționat prin încadrarea proiectului în categoria Alte documente strategice care prevăd măsuri în domeniul eficienței energetice, conform legislației în vigoare, prezentând un document strategic, dezvoltat ca un document de sine stătător sau doar ca o componentă/secțiune a unei strategii mai vaste (de ex. Strategia de dezvoltare locală), în măsura în care acest document sau componentă/secțiune relevantă este dezvoltat/ă în conformitate cu Modelul pentru întocmirea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice aferent localităților cu o populație mai mare de 5000 locuitori, aprobat prin Decizia ANRE nr.7/DEE/12.02.2015, emisă în aplicarea prevederilor art. 9 din Legea 121/2014 privind eficiența energetică (publicată pe pagina de internet a ANRE), și care să respecte totodată celelalte criterii/ aspecte menționate în Ghidul specific pentru acest criteriu de eligibilitate.

În ceea ce privește criteriul de eligibilitate ca blocul să fi fost construit în perioada 1950-1990, în ghidul specific, Secțiunea 3.2 Eligibilitatea cererii de finanțare, criteriul 7, se menționează:

Se va prezenta un extras al cărții tehnice a imobilului, fișa tehnică a imobilului, procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau orice alt document justificativ din care să rezulte faptul că blocul a fost construit (execuția lucrărilor terminată) în perioada anterior menționată.

În cazul lipsei acestor documente, Cartea tehnică ar putea fi reconstituită în conformitate cu HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora și în baza unor expertize tehnice și/sau a altor documente existente (proiect, etc.) aflate în posesia beneficiarului sau identificate în arhivă (la proiectant, la Solicitant, sau în Arhivele Statului) din care să rezulte faptul că respectiva clădire a fost construită în perioada 1950-1990.

Solicitantul poate demonstra îndeplinirea criteriului de eligibilitate mai sus-menționat prin prezentarea unuia sau mai multor documente din categoria celor descrise în Ghidul Specific, din care să reiasă faptul că blocul este construi în perioada 1950-1990, fie prin indicarea anului construirii blocului (execuția lucrărilor terminată), pentru care se verifică în perioada 1950-1990, fie prin includerea unor informații care coborâte să demonstreze că blocul a fost construit (execuția lucrărilor terminată) între cele două limite de timp stabilite în Ghidul Specific (după 1 ianuarie 1950 și înainte de 31 decembrie 1990.

În cazul în care documentele principale care dovedesc îndeplinirea criteriului, menționate în Ghidul Specific (extras al cărții tehnice a imobilului, fișa tehnică a imobilului, procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor) nu pot fi depuse, se poate accepta ca document justificativ din care rezultă faptul că blocul a fost construit (execuția lucrărilor terminată) în perioada anterior menționată și Expertiza tehnică a blocului de locuințe, realizată pentru analiza structurii de rezistență a blocului de locuințe din punct de vedere al asigurării cerinței esențiale “rezistența mecanică  și stabilitate”, asumată de expertul tehnic, dacă din conținutul acesteia reies informațiile solicitate prin Ghidul Specific.