Notificarea nr. 143378/24.10.2019 a Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ca urmare a intrării în vigoare, de la data de 05.07.2019, a OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, vă comunicăm următoarele:

– In conformitate cu prevederile art. 289 (Inventarierea bunurilor din domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale) ale acestui act normativ, inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale se atestă prin hotărâre a autorităţii deliberative a fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, emisă în condiţiile prevăzute de legiuitor;

– Contractele de finanţare, art. 3, alin. (1) din Anexa 1 – Condiţii specifice, Secţiunea I – Condiţii specifice aplicabile Programului Operaţional Regional 2014-2020, stipulează: „Beneficiarul se obligă să implementeze Proiectul pe propria răspundere în conformitate

cu prevederile prezentului Contract de finanţare (inclusiv anexele acestuia) şi ale legislaţiei europene şi naţionale în vigoare…”;

– De asemenea, potrivit art. 8, alin. (1) din contract – Condiţii specifice, Secţiunea I – Condiţii specifice aplicabile Programului Operaţional Regional 2014-2020: “in cazuri temeinic justificate, determinate în principal de modificarea cadrului normativ aplicabil contractelor de finanţare sau pentru punerea în aplicare a prevederilor relevante în implementarea proiectelor/pe perioada de valabilitate a contractelor, AM poate modifica unilateral prin notificare contractul de finanţare, cu respectarea principiilor şi regulilor Programului”;

In acest context, pentru asigurarea conformităţii derulării contractelor finanţate în cadrul acestui Program cu dispoziţiile legale în vigoare va informam:

Acolo unde prevederile specifice aplicabile priorităţii de investiţie impun prezentarea extrasului de carte funciară şi/sau a unei Hotărâri de Guvern de atestare a domeniului public în anumite termene, sub sancţiunea rezilierii, în funcţie de momentul demarării procedurilor de atestare a inventarului bunurilor aparţinând domeniului public, precum şi de stadiul demersurilor întreprinse în acest sens de Unitatile Administrativ Teritoriale beneficiare de finanţare nerambursabilă, acestea vor transmite:

  • extrasul de carte funciară cu înscrierea definitivă a proprietăţii, ca document relevant, iar acolo unde este cazul, şi hotărârea autorităţii deliberative a fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, emisă în condiţiile legii, sau hotărârea de Guvern de atestare a domeniului public, pentru situaţiile reglementate de art. 608 alin. (3) din Codul Administrativ.
  • în situaţia anumitor bunuri mobile, reţele de utilităţi publice şi în alte cazuri în care nu a fost realizată cadastrarea imobilelor, va fi transmisă hotărârea autorităţii deliberative a fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, emisă în condiţiile legii, sau hotărârea de Guvern de atestare a domeniului public, pentru situaţiile reglementate de art. 608 alin. (3) din Codul Administrativ.